برنامه پویش همدلی وهمگانی موسسه نیکوکاری راضیه فرزاد در مصلی

رنامه پویش همدلی و همگانی موسسه نیکوکاری راضیه فرزادباحضوراستاندارمحترم آقا دکترحق شناس و سرکار خانم مهندس برهانی مدیرکل محترم اموراجتماعی و فرهنگی استانداری واقای دکترمیررضایی و مدیران کل استان درمصلی گرگان
روابط عمومی موسسه نیکوکاری راضیه فرزاد و بیماران خاص و سرطانی استان گلستان❤️