بازدید مدیران محترم اداره کل استاندارد از موسسه

بازدید مدیران محترم اداره کل استاندارد از موسسه نیکوکاری راضیه فرزادوانجمن بیماران خاص گلستان واهدای هدایا به بیماران