حضور هیئت فرهنگی پزشکی انجمن بیماران خاص وموسسه نیکوکاری راضیه فرزاد درجمع اتحادیه انبوه سازان

حضور هیئت فرهنگی پزشکی انجمن بیماران خاص و موسسه نیکوکاری راضیه فرزاد در جمع اتحادیه انبوه سازان استان گلستان