حضور هیئت ورزشی بیماران خاص و پیونداعضا وموسسه نیکوکاری راضیه فرزاد و انجمن سرطان امیدگلستان در اداره کل ورزش و جوانان بمناسبت هفته سلامت جهت بررسی وضعیت سلامت پرسنل توسط دستگاهای پالس اکسیمترتب سنج دیجیتال قندخون_فشارخون

**حضور هیئت ورزشی بیماران خاص و پیونداعضا وموسسه نیکوکاری راضیه فرزاد و انجمن سرطان امیدگلستان در اداره کل ورزش و جوانان بمناسبت هفته سلامت جهت بررسی وضعیت سلامت پرسنل توسط دستگاهای پالس اکسیمترتب سنج دیجیتال قندخون_فشارخون**