تقدیر و تشکرمدیر ومعاونین مدرسه فرزانگان شهرستان گرگان ازکمیته مذهبی وفرهنگی انجمن بیماران خاص

تقدیر و تشکرمدیر ومعاونین مدرسه فرزانگان شهرستان گرگان ازکمیته مذهبی وفرهنگی انجمن بیماران خاص و سرطانی استان گلستان