حاجیه خانم راضیه فرزاد موسس انجمن بیماران خاص وسرطانی استان گلستان سفربه سلامت🖤

حاجیه خانم راضیه فرزاد بزرگ بانوی مهر و انسان دوستی موسس انجمن بیماران خاص وسرطانی استان گلستان سفربه سلامت🖤
راهت سبز