جلسه راه اندازی سایت و شبکه های مجازی موسسه خیریه راضیه فرزاد حامی بیماران خاص و کودکان سرطانی

جلسه راه اندازی سایت و شبکه های مجازی موسسه خیریه راضیه فرزاد حامی بیماران خاص و کودکان سرطانی برگزار گردید
در این جلسه دکتر میر رضائی مدیر عامل محترم موسسه خیریه راضه فرزاد و انجمن حمایت از بیماران خاص و سرطانی استان گلستان
ضمن استفاده از تکنولوژی های روز در راستای
۱- ثبت نام بیماران www.b2n.ir/30
۲-ثبت نام خیرین www.b2n.ir/40
۳- دریافت کمک بصورت آنلاین www.b2n.ir/20
خبر دادن و فرمودند با توجه به فعال شدن قابلیتهای مجازی محدودیدتهای زمانی و مکانی بجهت موارد فوق برطرف شده و قابل اجرا است در این طرح خیرین می توانند با کمک کردن از مبلغ صد تومان تا هر مبلغی که مایل هستند به بیماران انجمن کمک و یاری برسانند.