انجام تست سلامت شامل (پالس اکسیمتر،تب سنج،هموگلبین متر،فشار خون،تست قند) در جهت شروع سال تحصیلی و سلامت دانش آموزان در دبیرستان ساعی

انجام تست سلامت شامل
(پالس اکسیمتر،تب سنج،هموگلبین متر،فشار خون،تست قند) در جهت شروع سال تحصیلی و سلامت دانش آموزان در دبیرستان ساعی