مصاحبه با یکی از بیماران موسسه جهت کمک به بیماران و کودکان سرطانی به صورت آنلاین روی لینک کلیک نماییدwww.b2n.ir/20

مصاحبه سرکار خانم امامی در ارتباط با موسسه نیکوکاری راضیه فرزاد و انجمن حمایت از بیماران خاص و سرطانی امید گلستان

موسسه نیکوکاری راضیه فرزاد حامی بیماران سرطانی