اردوی تیم ملی پتانک۲۰۲۳به میزبانی پیوند اعضا مسابقات جهانی استرالیا استان گلستان

اردوی تیم ملی پتانک۲۰۲۳به میزبانی پیوند اعضا مسابقات جهانی استرالیا استان گلستان