بازدید امیرسرتیپ دوم ستاد ارشد نظامی اجا در گلستان وجناب دکتر حسین زاده رییس بیمارستان ۵۶۰ارتش ب اتفاق همراهان از موسسه نیکوکاری راضیه فرزاد و انجمن حمایت از بیماران خاص و هییت ورزشی بیماران خاص و پیوند اعضا استان گلستان

بازدید امیرسرتیپ دوم ستاد ارشد نظامی اجا در گلستان وجناب دکتر حسین زاده رییس بیمارستان ۵۶۰ارتش ب اتفاق همراهان از موسسه نیکوکاری راضیه فرزاد و انجمن حمایت از بیماران خاص و هییت ورزشی بیماران خاص و پیوند اعضا استان گلستان