اهدای دو دست کاپشن و شلوار و بلوز توسط خیر محترم سرکار خانم تهرانی ب بیماران خاص و سرطانی امید گلستان و موسسه نیکوکاری راضیه فرزاد اهدا شد

اهدای دو دست کاپشن و شلوار و بلوز توسط خیر محترم سرکار خانم تهرانی ب بیماران خاص و سرطانی امید گلستان و موسسه نیکوکاری راضیه فرزاد اهدا شد