مراسم اولین سالگرد درگذشت حاجیه خانوم راضیه فرزاد بنوی خیر و مهربان و دلسوز

 قسمتی از مراسم اولین سالگرد درگذشت حاجیه خانوم راضیه فرزاد بانوی خیر و مهربان و دلسوز 

روابط عمومی موسسه نیکوکاری راضیه فرزاد وانجمن سرطان استان گلستان