حضور بیماران خاص و سرطانی موسه نیکوکاری راضیه فرزاد در مشهد مقدس و اهدای سوغاتی به انان

حضور بیماران خاص و سرطانی موسسه نیکوکاری راضیه فرزاد و انجمن در مشهد و اهدای سوغاتی به انان