ارسالی مرحله اول کمک به سیل زدگان سیستان بلوچستان

ارسالی مرحله اول از موسسه نیکوکاری راضیه فرزاد انجمن حمایت از بیماران خاص و سرطانی امید گلستان ب سیل زدگان سیستان بلوچستان
چنانچه تمایل به کمک دارید نظیربخاری و پتو ارسال مجدد ب سیل زدگان خواهیم داشت🌸