جلسه خیرین باحضور سرکارخانم راضیه فرزاد موسس و مدیریت موسسه نیکوکاری فرزاد و اعضای هئیت مدیره و تقدیر وتشکر از خیرین درمورخ۲۸بهمن

جلسه خیرین باحضور سرکارخانم راضیه فرزاد موسس و مدیریت موسسه نیکوکاری فرزاد و اعضای هئیت مدیره و تقدیر وتشکر از خیرین درمورخ۲۸بهمن