مبارزه ی “موسسه ی نیکوکاری راضیه فرزاد” با ویروس مهلک “کرونا” وتوزیع بسته های حمایتی بین خانواده های آسیب پذیر

توزیع سبدکالا بین بیماران خاص و سرطانی استان گلستان درب منازل توسط موسسه نیکوکاری راضیه فرزاد❤️