🌹در عید شادی ها به یاد بیماران نیازمند باشیم🌹🙏

🌹در عید شادی ها به یاد بیماران نیازمند باشیم🌹🙏

هموطنان گرامی روزه نمازاتون مورد قبول حق…

برای پرداخت زکات فطریه،نذورات،کفاره شما نیکوکاران گرامی به شماره حسابهای زیر:

(شماره حسابهای موسسه نیکوکاری راضیه فرزاد وانجمن حمایت از بیماران خاص وسرطانی امیدگلستان)

شماره حساب بانک ملی:۰۱۱۱۶۶۷۱۵۵۰۰۳

شماره کارت بانک ملی:۶۰۳۷۹۹۱۸۹۹۹۶۱۳۶۵

شماره حساب بانک سپه:۱۸۹۴۸۰۰۱۲۹۱۱۱

شماره کارت بانک سپه:۵۸۹۲۱۰۷۰۰۰۰۲۶۴۱۲

ادرس:بلوار ناهارخوران بین عدالت۷۷و ۷۹

اماده دریافت فطریه شما بصورت نقدی میباشد