انجام تست کرونا دراین موسسه توسط دستگاه پالس اکسیمتر_ترمومتر دیجیتال واسپیرومتر انجام میشود

در این موسسه تست کرونا توسط دستگاه پالس اکسیمتر_ترمومتر دیجیتال و اسپیرومتر انجام میشود.

صبحها از ساعت ۸.۳۰تا۱۳
بعدظهرها باهماهنگی قبلی

شماره تماس:۰۱۷۳۲۵۲۰۲۱۲_۰۹۱۱۵۲۳۳۸۰۹