انواع سرطان

انواع سرطان ها و چه عواملی در ایجاد سرطان ها موثرند؟ انواع سرطان شایع در مردان: سرطان معده و روده، سرطان شایع در زنان: سرطان سینه می باشد لیست انواع سرطان های شناخته شده :   •  سرطان لب : سیگار، تابش طولانی مدت اشعۀ آفتاب. • سرطان حفرۀ دهان : الکل، کمبود آهن و ویتامین، سیفیلیس ، عللRead More