سفر بیماران خاص و سرطانی استان گلستان باهمکاری موسسه نیکوکادی راضیه فرزاد و انجمن سرطان به مشهد مقدس و شرکت در ناهار حضرتی

سفر بیماران خاص و سرطانی استان گلستان باهمکاری موسسه نیکوکادی راضیه فرزاد و انجمن سرطان به مشهد مقدس و شرکت در ناهار حضرتی