دوازدهمین جشنواره فرهنگی ورزشی بیماران خاص و پیوند اعضا 🌸موسسه نیکوکاری راضیه فرزاد وانجمن حمایت ازبیماران خاص وسرطانی امیدگلستان

دوازدهمین جشنواره فرهنگی ورزشی بیماران خاص و پیوند اعضا 🌸موسسه نیکوکاری راضیه فرزاد وانجمن حمایت ازبیماران خاص وسرطانی امیدگلستان جهت حمایت مالی بر روی لینک زیر کلیک نمایید http://www.b2n.ir/20