اهدای دو دست کاپشن و شلوار و بلوز توسط خیر محترم سرکار خانم تهرانی ب بیماران خاص و سرطانی امید گلستان و موسسه نیکوکاری راضیه فرزاد اهدا شد

اهدای دو دست کاپشن و شلوار و بلوز توسط خیر محترم سرکار خانم تهرانی ب بیماران خاص و سرطانی امید گلستان و موسسه نیکوکاری راضیه فرزاد اهدا شد

دوازدهمین جشنواره فرهنگی ورزشی بیماران خاص و پیوند اعضا 🌸موسسه نیکوکاری راضیه فرزاد وانجمن حمایت ازبیماران خاص وسرطانی امیدگلستان

دوازدهمین جشنواره فرهنگی ورزشی بیماران خاص و پیوند اعضا 🌸موسسه نیکوکاری راضیه فرزاد وانجمن حمایت ازبیماران خاص وسرطانی امیدگلستان جهت حمایت مالی بر روی لینک زیر کلیک نمایید http://www.b2n.ir/20