بازدید مدیران ارشد اداره کل استاندارد گلستان از موسسه نیکو کاری راضیه فرزاد و انجمن حمایت از بیماران خاص وسرطانی استان واهدای لوازم تحریر به دانش اموزان

بازدید مدیران ارشد اداره کل استاندارد گلستان از موسسه نیکو کاری راضیه فرزاد و انجمن حمایت از بیماران خاص وسرطانی استان واهدای لوازم تحریر به دانش اموزان