ماه مواسات

ماه رمضان ماه انفاق است،ماه ایثار است،ماه کمک به مستمندان است،ماه مواسات و همدلی برای نیازمندان به خصوص بیماران خاص و سرطانی